Leokas Creative is geregistreerd bij de Kamer van koophandel te Utrecht onder nummer 60727489 en is gevestigd te Den Dungen.

Artikel 1: Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes die u met Leokas Creative afsluit, ook als bij de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken. Door een abonnement af te sluiten of in te schrijven voor opleiding, lessen of workshops geeft u aan met deze voorwaarden akkoord te gaan en een overeenkomst met Leokas Creative aan te gaan.
b. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle verkopen door Leokas Creative aan de consument.

Artikel 2: bestelling en totstandkoming overeenkomst
a. Er is sprake van een overeenkomst na acceptatie van uw aanvraag door Leokas Creative. Deze acceptatie ontvangt u als inschrijvingsbevestiging via de mail. De inschrijving voor een online abonnement, opleiding, lessen en workshops is niet geldig als uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig is vast te stellen, de gegevens in het aanvraagformulier onvolledig zijn of wanneer bij verificatie blijkt dat de verstrekte gegevens niet kloppen.
b. Door een abonnement af te sluiten of in te schrijven voor opleiding, lessen of workshops komt een koop op afstand zoals bedoeld in art. 7:46 lid a. t/m j. van het Burgerlijk Wetboek tot stand. Indien u niet tevreden bent over het abonnement of de inschrijving dan kunt u dit tot veertien (14) werkdagen na ingangsdatum annuleren. Na afloop van deze termijn is de koop definitief en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd. U heeft de verplichting om de inloggegevens onmiddellijk na ontvangst te controleren en te kijken of e.e.a. naar behoren werkt.
c. Leokas Creative behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
d. Leokas Creative kan in individuele gevallen zonder nadere motivatie een aanvraag voor een abonnement of inschrijving weigeren of aanvullende voorwaarden stellen. Indien een aanvraag niet wordt geaccepteerd delen wij dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de aanvraag.
e. Leokas Creative bepaalt welke cursisten worden toegelaten voor de opleiding, lessen en workshops. Daarbij geldt onder meer als criterium dat de cursist aantoonbaar over de kwaliteiten beschikt die voor het volgen van de cursus noodzakelijk zijn en overigens ook voldoet aan de eisen die ten aanzien van het beginniveau kunnen worden gesteld.
f. Indien zich voor opleidingen, lessen en workshops meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt (naast geschiktheid) de volgorde van aanmelding aangehouden en wordt de overige een plaats aangeboden op de eerstvolgende cursus met dezelfde inhoud. De deelnemer heeft na aanbod veertien (14) dagen de tijd om van dit aanbod af tezien.
g. Indien zich voor een Opleiding, les of workshop minder deelnemers aanmelden dan het vereiste minimum aantal dan is Leokas Creative gerechtigd deze te annuleren zonder dat de cursist recht kan doen gelden op enige schadevergoeding. Eventueel al betaalde facturen zullen worden gerestitueerd, tenzij de cursist aangeeft ingeschreven te willen blijven staan voor de volgende cursus.
h. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van aanvragen voor abonnementen, opleidingen, lessen en workshops en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Leokas Creative, dan wel tussen Leokas Creative en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Leokas Creative, is Leokas Creative niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Leokas Creative.

Artikel 3: Aankoop via webwinkel of aanschaf abonnement
a. De aanschaf van artikelen en/of abonnement via https://www.leokascreative.nl wordt gedaan in een veilige webomgeving.
b. Bestellingen en abonnementen worden via de e-mail bevestigd.
c. Alle handleidingen van gebruiksartikelen zijn terug te vinden in onze webwinkel of op aanvraag beschikbaar.
d. Na aanschaf van artikelen wordt u automatisch toegevoegd aan onze nieuwsbrief. Indien gewenst kan hier voor afgemeld worden.

Artikel 4: Duur overeenkomst abonnement, opleiding, lessen en workshops
a. Het opleiding-/lesjaar loopt van 1 september tot 30 juni. Tijdens schoolvakanties (door Leokas Creative aan te geven) en feestdagen worden geen lessen gegeven. De lesdagen voor het nieuwe opleiding-/lesjaar worden in juli voorafgaand gecommuniceerd. Deze data zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de loop van het opleiding-/lesjaar.
b. Een opleiding wordt aangegaan voor de vooraf opgegeven periode. Deze kan wisselen van één (1) tot zesendertig (36) lesmomenten per lesjaar
c. Abonnementen worden aangegaan voor een duur van minimaal één (1) jaar en gaan in op de betaaldatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen gekomen. Het abonnement stopt automatisch na één (1) jaar.

Artikel 5: herroepingsrecht levering producten
a. Ongebruikte artikelen kunnen binnen veertien (14) dagen zonder opgave van reden geretourneerd worden, mits verpakt in de originele verpakking.
b. Herroepingsrecht is uitgesloten voor:
   - specifiek voor de consumentent op maat gesneden/gemaakte producten
c. eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de consument.
d. Terugbetaling van een betaald product zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen geschieden.

Artikel 6: herroepingsrecht levering diensten
a. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijk de overeenkomsten zonder opgave van reden te ontbinden gedurende veertien (14) dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
b. Terugbetaling van een betaalde dienst zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen geschieden.

Artikel 7: Kosten en betaling
a. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW). Eventuele kortingspercentages toegekend bij aanschaf artikelen, verlengingen van het abonnement of lesperiode gelden niet in combinatie met speciale acties. De prijs van de opleiding, lessen en workshops staan in het cursusprogramma vermeld op de website en inschrijfformulieren en/of is op aanvraag verkrijgbaar. De prijs het abonnement staat op de website vermeld. De artikelprijzen staan in de webwinkel vermeld.
b. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen en typfouten. De reiskosten van de woon- of verblijfplaats van de cursist naar de cursuslocatie en vice versa en de verblijfskosten tijdens de cursus komen geheel voor rekening van de cursist.
c. Het opleiding-/lesgeld dient uiterlijk voor de aanvangsdatum van de cursus door Leokas Creative ontvangen te zijn. Betaling in termijnen is in overleg mogelijk. De eerste termijn dient altijd voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn. Voor betaling in termijnen worden € 15,00 administratie kosten in rekening gebracht.
d. Betaling kan plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmethoden:
- Online betaling iDEAL, Bancontact, Belfius en KBC/CBC via website of direct verkregen link via E-mail
- Via giro- of bankoverschrijving
- Paypal
- Contant of via pin in het atelier (met in achtneming van de vervaltermijn van de factuur)
Als betaaldatum geldt de datum van bijschrijving op rekening van Leokas Creative.

Artikel 8: Levering
a. Producten en bestellingen wordt pas geleverd na volledige betaling en blijven in eigendom van Leokas Creative tot de volledige betaling is voldaan.
b. Voor verzending worden verzendkosten in rekening gebracht.
c. Retourkosten zijn altijd voor rekening van de consument.
d. Deellevering van bestelling bij bestellen van een product waarbij vermeld staat nog niet leverbaar te zijn is voor kosten van de consument.

Artikel 9: Boeken en opleiding-/lesmateriaal

a. Het benodigde lesmateriaal wordt door Leokas Creative samengesteld en beschikbaar gesteld, tenzij anders vermeld.
b. Leokas Creative betracht de nodige zorgvuldigheid bij de samenstelling van de door hen gemaakte lesboeken en lesmateriaal en zal al hetgeen doen dat redelijkerwijs van hen gevraagd kan worden om fouten hierin te voorkomen. Leokas Creative geeft echter geen garanties voor juistheid en aard van de verstrekte informatie en is niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan of de gevolgend van het gerbuik daarvan. De intellectuele eigendomsrechten op de door Leokas Creative uitgegeven lesboeken blijven te allen tijde bij de rechthebbenden. Gebruik van de lesboeken anders dan voor de studie van de cursist is niet toegestaan evenmin als het verkopen of het afstaan daarvan aan derden. Het tijdens de opleiding, lessen en workshops aan de cursisten ter beschikking gestelde lesmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van Leokas Creative worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de opleiding, lessen en workshops.

Artikel 10: Overmacht
a. Leokas Creative behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke cursusleider, docent, resp. trainer te vervangen. Ingeval van ziekte van een docent zal Leokas Creative zich inspannen ofwel de betreffende docent te vervangen ofwel vervangende data voor de gemiste lessen te vinden binnen het betreffende opleiding-/lesjaar. Met het vermelde in bovenstaande alinea wordt Leokas Creative geacht zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de cursist te hebben voldaan en deswege heeft de cursist geen recht op verdere schadevergoeding.
b. Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft in geval van overmacht Leokas Creative het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw aanvraag op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Leokas Creative gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
c. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Leokas Creative kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 11: Gemiste lessen en Annulering inschrijving

a. De door de cursist gemiste lessen kunnen enkel ingehaald worden als de les minimaal 48 uur voorafgaand aan het lesmoment is afgemeld. Anders komt het recht op inhalen te vervallen. Inhalen is alleen mogelijk binnen andere groepen, mits daar beschikbare ruimte is. De cursist heeft geen recht op restitutie van cursusgeld. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van Leokas Creative, kan in onderling overleg een afwijkende regeling worden getroffen.
b. Vervallen lessen vanuit Leokas Creative zullen op een andere datum opnieuw gepland worden en zo ingehaald kunnen worden.
c. Annulering van een inschrijving dient zeven (7) dagen voor aanvang van de opleiding, lessen of workshop schriftelijk of via e-mail doorgegeven te worden. Anders is Leokas Creative genoodzaakt om de lessen en workshops in de eerste maand na opzegging door te berekenen aan de inschrijver.
d. Lessen waar na uitval minder dan 3 deelnemers zijn, worden in overleg met de deelnemers opnieuw ingepland.

Artikel 12: Rente en kosten
Indien het verschuldigde opleiding-/lesgeld en/of boekengeld niet wordt voldaan dan zal de cursist eerst een herinnering ontvangen. Mocht betaling niet plaatsvinden dan wordt een aanmaning verstuurd en wordt het alsdan verschuldigde bedrag verhoogd met ten minste € 5,00 administratiekosten. Indien het in bovenstaande alinea vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van Leokas Creative, dan is de cursist in gebreke en zal Leokas Creative de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De kosten hieraan verbonden (w.o. 15% buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor rekening van de cursist. Tevens dient de cursist de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat de cursist in gebreke is. Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zo ver nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt Leokas Creative zich het recht voor de betreffende cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

a. Medewerkers van Leokas Creative geven opleidingen, lessen en adviezen naar eer en geweten. Leokas Creative aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.
b. Leokas Creative is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van dienstverlener, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
c. Leokas Creative is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leokas Creative is uitgegaan van door of namens de abonnee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
d. Leokas Creative is niet aansprakelijk voor schade aan materialen en/of machines van de cursist.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten van Leokas Creative en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
b. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
c. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
d. Aan de van Leokas Creative afkomstige brochures, formulieren, etc. kunnen geen rechten worden ontleend voor zo ver deze afwijken van de rechten zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Ontbinding

Leokas Creative is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke
tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder opgaaf van reden of indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 16: Copyright, Intellectuele- en industriële eigendomsrechten
a. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, films, foto’s, illustraties, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van Leokas Creative, en genieten auteursrechtelijke bescherming. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)-personen die toegang krijgen tot deze site. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze abonnees en mag uitsluitend worden bekeken op een enkel IP-adres/locatie via computer/tablet/smartphone. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te verveelvoudigen, distribueren, verspreiden, vertonen voor studiedoeleinden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Leokas Creative op straffe van een boete van 1000 euro per week.
b. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Leokas Creative geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
c. Leokas Creative garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
d. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten.

Artikel 17: Klachtenprocedure

Klachten dienen schriftelijk danwel per e-mail te worden ingediend bij Leokas Creative (adres: Spurkstraat 21, 5275 JA Den Dungen) of via e-mail info @ leokascreative.nl en worden vertrouwelijk behandeld. Binnen veertien (14) dagen ontvangt de klager schriftelijk of via e-mail een reactie waarin de verdere afhandeling wordt beschreven.

Artikel 18: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60727489.
De voorwaarden kunt u printen of worden op eerste verzoek per post of per e-mail toegezonden.

Den Dungen, april 2020

instructiefilms

webwinkel

Contactgegevens

Adres:
Spurkstraat 21, 5275 JA Den Dungen

Telefoonnummer:
+31 (0)6 24 29 28 03

E-mail: info@leokascreative.nl
Via website: Contactformulier

U bent op afspraak altijd welkom in onze Showroom! Voor advies, uitleg en aankoop.


Informatie

Prijs is incl. BTW en excl. verzending.

Retourneren artikel kan na retourmelding binnen 14 dagen. Meer informatie.

Verzending: Uw bestelling wordt binnen 2 werkdagen bij DHL aangeboden.

Verzending Nederland:
Pakketpost boven € 75 gratis
Onder € 75 voor € 4,95
Brievenbuspost € 3,95

Verzending België en Duitsland:
Bestelling boven € 100 gratis
Onder € 100 voor € 5,95